αλλάζω συσκευή

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις

Προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα <<Αλλάζω συσκευές για επιχειρήσεις >> με προϋπολογισμό 105,6 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης <<Εξοικονομώ-Επιχειρώντας>>, με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση.

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορήγηση προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού που αφορά στα εξής:

  • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
  • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
  • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω της αποθήκευσης θερμότητας)
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών

Δικαιούχοι:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Επίσης θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της εγκατάστασης υλοποίησης της απόδοσης και να το υποβάλλουν εντός 20 ημερών από την στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ύψος ενίσχυσης:

Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ και το ποσοστό χρηματικής ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%.

Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ και το ποσοστό χρηματικής ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 40%.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Κάθε αίτησης χρηματοδότησης αφορά στη  ενίσχυση:

  1. Δαπανών Εξοπλισμού
  2. Δαπανών Υπηρεσιών

Η διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων σε κάθε αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έγκριση της στο πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top