ασεπ 1

Δικαστική Αστυνομία

Μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά στην συμπλήρωση 500(πεντακοσίων) θέσεων εργασίας μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του κλάδου της δικαστικής αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης καλούνται να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Την Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος

β) Την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή.

γ)για την απόδειξη της εμπειρίας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν, πέραν των αναφερομένων στην οικεία προκήρυξη και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας προκειμένου να σας καθοδηγήσουμε για την ορθή συμπλήρωση και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη αποστολή τους πριν το τέλος της προθεσμίας.

asep 1

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top