αγροτες

Νέο ηλεκτρονικό μητρώο για αγρότες

Νέο ηλεκτρονικό μητρώο για αγρότες στα Επιμελητήρια, προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο <<Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατινοκαλλιέργειες, διατάξεις για την φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης>>.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ανατεθεί στα Επιμελητήρια, η σύσταση, η λειτουργία και η διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αγροτών, με σκοπό την απογραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο την υποστήριξη χάραξης της αγροτικής πολιτικής της χώρας.

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση αυτή ορίζονται:

  • το αντικείμενο του Μητρώου
  • οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την λειτουργία του
  • οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο φυσικών και νομικών προσώπων
  • η αρμόδια υπηρεσία του οικείου επιμελητηρίου για τη  ανάπτυξη και λειτουργία του Μητρώου

Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πλούσιου σε πληροφορίες μητρώο αγροτών, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη αλληλεπίδραση των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοπαραγωγών με τις περιφέρειες.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top