νεο πρόγραμμα αγρότες

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Νέο πρόγραμμα αναμένεται να δοθεί σε νέους οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στους νέους αγρότες.

Από 30.000 ευρώ εώς 42.500 ευρώ διαμορφώνεται η ενίσχυση του προγράμματος, το οποίο αναμένεται μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ του 2024.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Στόχος:

Στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση και η διατήρηση νέων σε ηλικία αγροτών στον τομέα, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης ,της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανόμενης της απασχόλησης των γυναικών στην γεωργική καλλιέργεια.

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.      Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να λάβουν την παροχή οικονομικής στήριξης για την είσοδο και παραμονή στην γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Περιοχές εφαρμογής:

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική. Δηλαδή στο σύνολο της χώρας, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Ποσό στήριξης:

Το ποσό στήριξης που θα δοθεί παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό), δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες αλλά με την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων. Ωστόσο βαθμολογείται η υλοποίηση επενδύσεων.

Το ποσό στήριξης μπορεί να διαμορφωθεί από 30.000 ευρώ έως 42.500 ευρώ.

Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου αγρότη στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής στήριξης. Το υπολειπόμενο 30% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει τα στάδια υλοποίησης των σχετικών ενεργειών. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα.

Έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης:

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2024. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) με την οποία αιτείται βασική ενίσχυση, συνδεδεμένη ή μη, το έτος 2024.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα απαραίτητα κριτήρια και δικαιολογητικά με στόχο την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

αγροτες

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top