εσπα

Τροποποιήθηκαν οι οδηγοί των Δράσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Νέων ΜμΕ και νέων Τουριστικών ΜμΕ

Έπειτα από την δημοσίευση των Προσκλήσεων για την Δράση <<Ενίσχυση της Δράσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων>> και για την Δράση <<Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων>>, του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας 2021-2027, ανακοινώθηκε η 1η τροποποίηση των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, με την οποία επιτελούνται αλλαγές σχετικά με τον όρο De Minimis, καθώς και πρόσθετες αλλαγές στους όρους των δράσεων.

Σύμφωνα με την παρούσα τροποποίηση, το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας(De Minimis), που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης και από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών. Εφόσον σημειωθεί υπέρβαση του ανώτατου ορίου, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, η εν λόγω νέα ενίσχυση δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Επίσης η τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές αναφορικά με την διαδικασία, τα κριτήρια κατάταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή, την ένταξη και την καταβολή της ενίσχυσης καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια.

Οι παραπάνω αλλαγές αφορούν, τόσο την Δράση <<Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων>>, όσο και την Δράση <<Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων>>.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες διευκρινήσεις.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top